Spring naar content

Algemene voorwaarden

Art. 1 Opdracht:

De opdracht tot juridische dienstverle­ning wordt met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 en 407 lid 2 BW, geacht te zijn verstrekt aan en wordt aanvaard door de maat­schap Bod­daert Advocaten  en zal worden uitgevoerd door een aan Boddaert Advoca­ten verbonden advocaat. Boddaert Advocaten zal zich inspannen om het beoogde resultaat te bewerkstelligen doch garandeert zulks niet. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever; anderen kunnen daar geen rechten of aanspraken aan ontlenen.

Art. 2 Urenregistratie:

De tijd die wordt besteed aan de door Boddaert  Advocaten ter uitvoering van de opdracht verrichte werk­zaamhe­den zal worden geadmi­nistreerd en in rekening gebracht onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort ver­richting, met inachtneming van een minimum van 6 minuten per verrich­ting.

Art. 3 Gefinancierde rechtshulp:

In geval van gefinancierde rechtshulp zullen de door Boddaert Advocaten verrichte werk­zaamhe­den overeenkomstig voornoemde urenregistratie gedecla­reerd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor eigen rekening van opdrachtge­ver blij­ven:

  • de door de Raad voor Rechtsbij­stand op te leggen eenmalige eigen bijdrage per toevoeging;
  • de (on)belaste verschotten, waaronder uittrek­sels, griffie­recht, kosten van derden en andere recht­streeks aan Boddaert Advocaten in rekening gebrachte kosten;
  • de eventueel door opdrachtgever ver­schuldigde bijdra­ge in de (proces)kosten van de wederpar­tij.

Boddaert Advocaten is gerechtigd om ter zake van de eigen bijdrage en verschotten een voorschot in rekening te brengen.

In geval gefinancierde rechtshulp is aange­vraagd, doch nog niet is toege­kend, dan wel de aanvraag in eerste aanleg is afgewezen, is Boddaert Advocaten gerech­tigd om overeen­komstig na te noemen artikel 4 een voorschot in rekening te brengen, onder verplichting dit te verrekenen met de opdrachtgever indien en voor zover, en vanaf de datum van ingang waarvan, gefinan­cierde rechtshulp wordt toegekend.

Art. 4 Uurtarief/Indexering/Declareren:

In zaken, anders dan krachtens gefinancierde rechtshulp, worden door Boddaert Advocaten verrichte werkzaamheden overeen­komstig voor­noemde urenregistratie maandelijks (tenzij anders overeen gekomen per e-mail) gedeclareerd op basis van het schrifte­lijk met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met 21% b.t.w., (on)belaste verschotten, waaronder kosten van uittreksels, griffierechten, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Boddaert Advocaten in rekening gebrachte kosten. Bij declaraties wordt een overzicht van geregistreerde werkzaamheden en daaraan bestede tijd verstrekt.

Het overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het van overheidswege  te publiceren prijsindexcijfer gezinsconsumptie. Boddaert Advocaten is gerechtigd om ter zake van honorari­um en verschotten een voorschot in rekening te brengen.

Art. 5 Betaling/opschorting:

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurda­tum zonder aftrek, korting of verrekening. Indien declaraties niet tijdig of niet geheel worden voldaan, zijn de wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Tevens is Boddaert Advocaten gerechtigd om de werk­zaam­heden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van opdrachtge­ver zijn. Boddaert Advocaten is te allen tijde gerechtigd, en opdracht­gever geeft op voorhand toestemming en opdracht daartoe, om hetgeen zij opeisbaar van de opdrachtgever te vorderen heeft tot het beloop daar­van te (doen) verre­kenen met gelden die Boddaert Advocaten, dan wel na te noemen Stichting Derdengelden, van opdracht­gever onder zich heeft.

Art. 6 Derdengelden:

Boddaert Advocaten verplicht zich om gelden die door der­den aan de opdracht­gever dienen te worden betaald, te doen betalen hetzij recht­streeks aan de opdrachtgever, dan wel op bankre­kening nummer 38.69.15.547 ten name van de Stich­ting Derdengelden Boddaert Advocaten. Op deze rekening zullen worden gehouden gelden die Boddaert Advocaten voor of ten behoe­ve van de opdracht­gever in depot heeft. Be­houdens anders overeengekomen zullen Boddaert Advocaten en/of de Stichting Derdengelden Boddaert Advocaten, over gelden op genoemde derdenrekening geen rente verschul­digd zijn, anders dan de rente die zij zelf van haar bank ontvangt, en kunnen administratie- of beheerkosten in rekening gebracht worden.

Art. 7 Aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van Boddaert Advocaten, waaronder begrepen de maatschap en personen die in loondienst of in opdracht van de maatschap werkzaam zijn, jegens opdrachtgever is be­perkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd krachtens de beroepsaansprake­lijkheidsverzeke­ring van de maatschap, vermeerderd met het eigen risico. Indien krachtens ge­noemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprake­lijkheid beperkt tot het bedrag dat ter zake van de desbetreffen­de opdracht aan honorarium (excl. BTW en verschotten) aan opdrachtgever in rekening gebracht is of kan worden. Vorderingsrechten jegens Boddaert Advocaten zijn niet overdraagbaar.

Art. 8 Derden:

In geval bij de uitvoering van de opdracht derden inge­schakeld worden, zijn de kosten van die derde voor rekening van opdrachtge­ver. Indien de opdracht aan die derde door Boddaert Advocaten verstrekt wordt, is Boddaert Advocaten gerechtigd voorafgaand daaraan ter zake een voorschot aan opdracht­gever te vragen. Boddaert Advocaten is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor tekortko­mingen van de derde.

Art. 9 Beëindiging/sluiting/archivering:

Bij beëindiging van de opdracht dan wel sluiting van een dossier ontvangt opdrachtge­ver een schriftelijke bevesti­ging daarvan. Voorts worden alle van de opdrachtgever ontvangen originele bescheiden afgegeven, evenals de originele (grosse van) rechterlijke uitspraken. Het overige dossier wordt door Boddaert Advocaten gearchi­veerd en gedurende ten hoogste 10 jaar na de datum van sluiting bewaard. Aan het lichten van een gearchiveerd dossier op verzoek of ten behoeve van opdrachtgever zijn kosten verbonden die voor rekening van opdrachtgever zijn. De opdrachtgever dient originele rechterlijke uitspraken goed te bewaren; aan het opvragen van duplicaten, voor zover mogelijk, zijn kosten verbonden, die voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Art. 10 Verjaring:

Het recht tot tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken verjaart twintig jaren na de datum van het onherroepelijk worden van de uitspraak. De verjaringstermijn bedraagt vijf jaren voor wat betreft hetgeen op grond van de uitspraak bij het jaar of kortere termijn moet worden betaald. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient opdrachtgever na sluiting van het dossier er zelf op toe te zien dat rechten bewaard worden en heeft Boddaert Advocaten ter zake geen taak of verantwoor­delijk­heid.

Art. 11 Klachten:

In geval de opdrachtgever zich niet kan vereni­gen met de dienstverlening dan wel hetgeen ter zake in rekening gebracht is, verplichten partijen zich om de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur  te volgen. Het kantoorklachtenreglement wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Art. 12 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing; de bevoegde rechter te Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van uit deze overeenkomst voortvloeiende civielrechtelijke geschillen.