home
MKB ONDERNEMINGSRECHT
“Veel gestelde vragen”MKB ONDERNEMINGSRECHT

MKB Ondernemingsrecht

Moet je algemene voorwaarden hebben als bedrijf?

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar wel verstandig. Een heleboel onderwerpen die bij iedere transactie een rol spelen kunnen dan in één keer standaard geregeld worden.

Denk aan vastlegging van de order, prijswijzigingen, levertijden, betaaltermijnen, incassokosten, aansprakelijkheid en beperking daarvan, verrekeningsverbod etc. Het hebben van algemene voorwaarden is één ding, zorgen dat ze van toepassing zijn op alle transacties is iets anders. Daarvoor is van belang dat de wederpartij tijdig op het bestaan van de voorwaarden wordt gewezen, en van de inhoud kennis kan nemen.

Waar moet een contract aan voldoen?

Minimale vereisten zijn dat duidelijk is wie, wat, waar, wanneer, voor wie en voor hoeveel moet doen. Een overeenkomst hoeft niet op schrift te staan, en ook niet ondertekend te zijn (ook een mondelinge overeenkomst is een overeenkomst). Als er dan echter discussie ontstaat zal het bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst een groot probleem op (kunnen) leveren.

Mijn factuur wordt niet betaald, kan ik nu beslag laten leggen?

Ja, maar daar zitten wel een paar stappen tussen. Na aanmaning(en) en formele sommatie en ingebrekestelling dient de voorzieningenrechter van de rechtbank toestemming gevraagd te worden om (conservatoir) beslag te leggen. Dat moet via een advocaat gebeuren. Van groot belang daarbij is dat er voldoende informatie is over waar beslag op gelegd kan worden (bankrekening, huis, auto, inboedel, voorraad etc.).

Als de voorzieningenrechter verlof heeft verleend wordt het beslag vervolgens door de deurwaarder gelegd. Meestal binnen 14 dagen na het beslag moet de debiteur gedagvaard worden om hem bij vonnis te laten veroordelen tot betaling. Na dat vonnis gaat het conservatoir beslag over in de zgn. executoriale fase: een in beslag genomen banksaldo kan worden opgeëist en een in beslag genomen auto kan worden geveild.

Waarom een advocaat bij fusie/overname?

Bij fusies en overnames komt nogal wat kijken, zowel bedrijfsmatig en organisatorisch, als financieel en juridisch. Juridische expertise is onmisbaar voor het inventariseren (en waarderen) van de risico’s, het onderhandelingstraject en de vastlegging van het onderhandelingsresultaat. Met een advocaat aan zijn zijde is de ondernemer daarvan verzekerd en kan zich richten op het ondernemen.

Ik wil een bedrijf starten, welke rechtsvorm moet ik kiezen?

Bepalend daarvoor zijn, behalve de aard en omvang van de activiteiten en de verwachte opbrengsten, enerzijds de risico’s op aansprakelijkheid en anderzijds fiscale gevolgen/voordelen (afgezet tegen de kosten van bepaalde rechtsvormen). Achtereenvolgens valt te denken aan een eenmanszaak (exploitatie volledig voor rekening en risico van de ondernemer zelf), een vennootschap onder firma (samenwerking van verschillende ondernemers onder gezamenlijke naam; naast de vennootschap zijn ook de individuele vennoten in privé aansprakelijk) en een besloten vennootschap (via de notaris op te richten rechtspersoon waarvan de aandeelhouder niet verder aansprakelijk is dan het op de aandelen gestorte kapitaal, en de bestuurder niet aansprakelijk is voor schulden van de vennootschap behoudens -samengevat- wanbeheer. Het is verstandig om een accountant te raadplegen over de vraag of de fiscale voordelen opwegen tegen de kosten.

Ik heb een webshop, moet ik ook algemene voorwaarden hebben?

Webshops zijn ter bescherming van de webshopkopers gebonden aan strenge regels. Het is voor de webshophouder van groot belang om die regels te kennen en correct toe te passen en te vermelden op de website, en om te weten wat er aanvullend wel geregeld kan worden om de risico’s van de webverkoper te beperken.

Algemene voorwaarden zijn daar onmisbaar bij.

Wat is een overeenkomst op afstand?

Met een overeenkomst op afstand wordt gedoeld op een overeenkomst, bijvoorbeeld koop, tussen een handelaar en een consument, die wordt gesloten zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid (zoals bijvoorbeeld in een winkel) maar uitsluitend via communicatie op afstand (telefoon, email, internet). In dat geval gelden allerlei regels ter bescherming van de consument (bijvoorbeeld recht op deugdelijke informatie, bedenktijd etc.)

bel ons
 

Boddaert Advocaten