home
ONROEREND GOEDRECHT
“Veel gestelde vragen”ONROEREND GOEDRECHT

Onroerend Goedrecht

Wat is een verborgen gebrek?

Een verborgen gebrek is een gebrek aan een woning dat niet bekend is (geweest/gemaakt) voorafgaand aan de koop. Koper koopt een woning met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. De verkoper moet vertellen wat hij weet (mededelingsplicht) en de koper moet onderzoek doen naar de staat van de woning (onderzoeksplicht).

De verkoper is niet aansprakelijk voor een verborgen gebrek, tenzij hij daarvan wist en dit heeft verzwegen, dan wel het een zogenaamd ernstig gebrek betreft. Dat is het geval als het gebrek “normaal gebruik” in de weg staat.

Welke zaken kunnen onder de ontbindende voorwaarden vallen?

Een ontbindende voorwaarde houdt in dat partijen van een overeenkomst af kunnen als een bepaalde omstandigheid niet intreedt. Als ontbindende voorwaarde komt veel voor dat de koper niet tijdig de benodigde financiering van de koopsom kan verkrijgen, zijn eigen huis nog niet heeft verkocht, of een benodigde vergunning of bestemmingswijziging niet wordt verkregen. Dan vervalt de overeenkomst. Aan het inroepen van een ontbindende voorwaarde worden vaak strenge eisen gesteld.

Hoeveel dagen bedenktijd heb ik?

Bij aankoop van een woning geldt voor een consument een bedenktijd van drie dagen. Die termijn gaat in zodra de koper in het bezit is van een door beide partijen getekende koopovereenkomst.

Waar kan ik een klacht over de notaris indienen?

Als u ontevreden bent over de handelwijze, rekening of houding van een notaris, kunt u de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vragen om te bemiddelen. Als dat niet tot een oplossing leidt, kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Notariaat. Als het gaat over de dienstverlening van de notaris of een fout bij de ambts- of beroepsuitoefening door de notaris, kan een klacht worden ingediend bij de tuchtrechter: de Kamer voor het Notariaat bij de rechtbank in de regio waar de notaris gevestigd is. Tegen de uitspraak kan hoger beroep ingesteld worden bij het gerechtshof te Amsterdam. Als de klacht gegrond verklaard wordt, kan een tuchtmaatregel aan de notaris worden opgelegd: waarschuwing, berisping, geldboete of schorsing, en in zeer ernstige gevallen kan een notaris uit het ambt worden ontzet. Het is ook mogelijk om de klacht gegrond te verklaren zonder een maatregel op te leggen.

bel ons
 

Boddaert Advocaten