Spring naar content

Klachtenregeling

1. Begripsomschrijving:

Klacht

Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening door de advocaat, of de hoogte van de declaratie, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.

Klager

De cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

Klachtenprocedure

De op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

Klachtenregeling

Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

Klachtenfunctionaris

De persoon, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen.

Klachtenregistratieformulier

Een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.

Geschillencommissie Advocatuur

De commissie ingesteld door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) waar het kantoor betwiste en onbetaald gebleven declaraties kan voorleggen en waar prijs-/kwaliteitsgeschillen kunnen worden aanhangig gemaakt als de door het kantoor aangereikte oplossing niet tot tevredenheid leidt.

Geschillenregeling Advocatuur

De bij de Geschillencommissie Advocatuur gehanteerde procedure tot beslechting van geschillen tussen advocaten en cliënten.

Reglement Geschillencommissie Advocatuur

Het reglement waarin de werkwijze van de Geschillencommissie Advocatuur is neergelegd.

2. Toepassingsbereik:

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Boddaert Advocaten en de cliënt.
 1. Boddaert Advocaten of de betrokken advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

3. Doelstellingen:

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 1. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te  stellen;
 1. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 1. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse;
 1. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten.

4. De interne klachtenprocedure:

 1. Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht dan dient de betrokken advocaat daarvan in kennis te worden gesteld. De advocaat stelt de klager de klachtenregeling ter hand; de klachtenfunctionaris is zonodig beschikbaar voor een toelichting.
 2. De betrokken advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris. Lukt dat niet neemt de klachtenfunctionaris de klacht in behandeling. De klager ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging.
 1. De betrokken advocaat respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht.
 1. De klachtenfunctionaris past hoor en wederhoor toe en kan op het kantoor een bespreking beleggen met de klager en zonodig de advocaat.
 1. De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.
 1. De klacht dient binnen vier weken te zijn afgehandeld; deze termijn kan worden verlengd, waarvan klager schriftelijk bericht ontvangt, met vermelding van de termijn waarbinnen afhandeling te verwachten is.
 1. De beslissing op de klacht (dan wel de wijze waarop de klacht in der minne is afgedaan) wordt schriftelijk aan de klager medegedeeld.

5. Informatie bij aanvang dienst-verlening:

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht er op dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Boddaert Advocaten heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 1. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de rechter of de Geschillen Commissie Advocatuur.

6. Geheimhouding en kosteloze klachtenbehandeling:

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtenbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

7. Klachtenregistratie:

De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp ter periodieke verslaglegging en bespreking binnen kantoor.