home

Faillissement SquashHAL B.V.

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, d.d. 13 juni 2017, is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap SquashHAL B.V., statutair gevestigd te Alkmaar en aldaar kantoorhoudend aan de Hargewaard 154, met benoeming van mevrouw mr. K. van Dijk tot rechter-commissaris, en aanstelling van mr. A. de Groot, advocaat te Alkmaar, verbonden aan Boddaert Advocaten, tot curator.

Prioriteit heeft op dit moment het inventariseren van de mogelijkheden van een gehele of gedeeltelijke doorstart en overdracht van onderhandenwerk.

Teneinde de curator daartoe in de gelegenheid te stellen, is  de rechter-commissaris in voormeld faillissement met onmiddellijke ingang een afkoelingsperiode in de zin van artikel 63a Fw. verzocht . Dit betekent samengevat dat de bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising daarvan, uitsluitend met toestemming van de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend.

Gegadigden voor overname of doorstart kunnen zich wenden tot de curator via het e-mailadres degroot@boddaertadvocaten.nl.

Crediteuren kunnen hun vordering, al of niet onder opgave van eigendomsvoorbehoud, indienen via onze website en de daarop vermelde link naar de portal voor het indienen van schuldvorderingen in het faillissement.

Eigendommen van derden  en eigendomsvoorbehouden zullen door de curator worden geïnventariseerd en vastgesteld, en  in voorkomende gevallen zal gelegenheid worden geboden ter plaatste te inspecteren en goederen terug te nemen, doch uitsluitend op uitnodiging en met goedkeuring van de curator.

Vragen en opmerkingen kunnen worden gericht aan faillissementsadministratie@boddaertadvocaten.nl.

 

Boddaert Advocaten