home
“Winnaars hebben een plan”

Ontslag informatie voor werkgevers

Opzegging door werkgever na toestemming UWV

Als de werknemer niet instemt met een opzegging kan de werkgever hetzij via het UWV, hetzij via de rechter te proberen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Bij wet is bepaald dat opzegging via het UWV dient te worden gevraagd in geval van ontslag wegens:

  • bedrijfseconomische redenen;
  • langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer (meer dan 24 maanden).

In het geval van bedrijfseconomische redenen toetst het UWV het verzoek aan een aantal beleidsregels, o.a. of het afspiegelingsbeginsel correct is toegepast.

Een zieke werknemer kan gedurende de eerste 2 jaar van zijn ziekte niet worden ontslagen, ook niet in het geval van bedrijfseconomische redenen. Het UWV zal slechts akkoord gaan met ontslag na 2 jaar als het UWV ervan overtuigd is dat de zieke werknemer niet zal zijn hersteld binnen 26 weken en/of de arbeid niet in een aangepaste vorm kan worden verricht.

Zowel een werkgever en werknemer kunnen na de UWV procedure naar de rechter om tegen de beslissing in beroep te gaan.

Ontbinding via de rechter

De werkgever kan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter indienen in het geval van:

  1. het regelmatig niet kunnen verrichten van arbeid als gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen;
  2. ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid, anders dan door ziekte of gebreken;
  3. verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren;
  4. weigeren van de werknemer de arbeid te verrichten vanwege een gewetensbezwaar;
  5. een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de werkgever niet kan worden verwacht de arbeidsrelatie te laten voortduren.

Bij ontbinding geldt over het algemeen dat slechts de transitievergoeding verschuldigd is..

Het is gebleken dat er minder ontbindingen worden uitgesproken dan voor de ingrijpende wijzigingen in het Arbeidsrecht per juni 2015.

Ontslag op staande voet

Het is voor zowel de werkgever als de werknemer mogelijk om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wegens een dringende reden.

Omdat Arbeidsrecht een lastig onderwerp is en er regelmatig wijzigingen zijn is het verstandig contact op te nemen met een deskundige. Bel daarom nu met Cihan Sesver via  072-5744409.

 

 

 

Boddaert Advocaten