home
“Winnaars hebben een plan”

Ontslag informatie voor werknemers

De werknemer geniet bij ontslag bescherming in de wet. Er is verschil tussen opzegging en onder andere beëindiging. Een korte introductie:

Opzegging door werknemer

De werknemer kan te allen tijde zijn arbeidsovereenkomst opzeggen. Hij dient wel de overeengekomen opzegtermijn in acht te nemen. Soms is in de arbeidsovereenkomst overeengekomen dat schriftelijk dient te worden opgezegd.

Instemming door werknemer met door de werkgever voorgestelde opzegging

De werknemer moet schriftelijk instemmen met de door de werkgever voorgestelde opzegging. De werkgever moet de werknemer er binnen twee werkdagen na instemming schriftelijk op wijzen dat de werknemer de mogelijkheid heeft om de instemming binnen 14 dagen te herroepen. Dit dient wel schriftelijk te gebeuren. Voor opzegging is een redelijke ontslaggrond nodig. Bij instemming met de opzegging is de werkgever de transitievergoeding verschuldigd. Wel wordt vaak een vergoeding door de werkgever betaalt, die door middel van onderhandeling tot stand is gekomen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Een beëindigingsovereenkomst is alleen geldig als deze schriftelijk is aangegaan. De werknemer kan deze overeenkomst, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen schriftelijk ontbinden. Bij een beëindigingsovereenkomst is geen transitievergoeding verschuldigd.

Voor meer informatie over ontslag kunt u contact opnemen met mr. Cihan Sesver, telefoonnummer 072-5744409.

 

Boddaert Advocaten