home
“Winnaars hebben een plan”

Contractsduur detailhandel bedrijfsruimte

Uitgangspunt is een contractsduur van vijf plus vijf jaar: de overeenkomst wordt aangegaan voor vijf jaar, en wordt – behoudens opzegging – verlengd met vijf jaar. Na die vijf jaar wordt de overeenkomst, wederom behoudens opzegging, voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij partijen iets anders zijn overeengekomen.
Voor bedingen die afwijken van de wettelijke regeling is toestemming van de kantonrechter nodig.

Huur opzeggen

Voor opzegging geldt een stringente regeling. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij aangetekende brief of deurwaardersexploot, met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar.

Beëindigingsgronden

Daarbij dienen de beëindigingsgronden te worden vermeld. Die gronden zijn (kort samengevat): slechte bedrijfsvoering door de huurder of dringend eigen gebruik door de verhuurder.
De huurovereenkomst eindigt niet door opzegging, tenzij de huurder met de beëindiging instemt. In alle andere gevallen dient de rechter te bepalen op welke datum de huurovereenkomst eindigt.

Wanneer vergoeding van schade aan huurder

De huurder, die moet vertrekken, kan aanspraak hebben op een verhuis- en inrichtingsonkostenvergoeding. Indien de huurovereenkomst is geëindigd op de grond dat de verhuurder het pand dringend in eigen gebruik wilde nemen, terwijl achteraf blijkt dat hij dat niet heeft gedaan, kan de verhuurder schadeplichtig zijn ten opzichte van de vertrokken huurder.

Deze wettelijke regeling is niet van toepassing op huurovereenkomsten voor twee jaar of korter.

Voor meer informatie over dit onderwerp belt u met mr. Axel de Groot op telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten