home
“Wist u dat een
mondelinge overeen-
komst bindend is”

Contractenrecht

Contractenrecht gaat over de totstandkoming, inhoud en nakoming van overeenkomsten. Iedereen, particulier en bedrijf, heeft daar dagelijks (onophoudelijk) mee te maken. U koopt iets, huurt een huis, neemt iemand in dienst, sluit een verzekering af enz. Naast de algemene regels voor overeenkomsten, gelden er met betrekking tot bijzondere overeenkomsten afzonderlijke voorschriften.

Discussie en onenigheid

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan. Er dient wilsovereenstemming te bestaan over de kernpunten van de te sluiten overeenkomst. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar kan in de praktijk veel discussie en onenigheid opleveren. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat een overeenkomst alle relevante zaken beschrijft. Ook zaken waar beide partijen soms niet aangedacht hebben. Denk bijvoorbeeld aan: hoe lossen we problemen op als het anders loopt dan beide partijen voor ogen hebben. Onze ondernemingsrecht advocaten denken mee bij het opstellen van de overeenkomst en benoemen de punten waar u misschien niet direct aan gedacht had.

Een mondelinge overeenstemming is bindend

Behoudens specifieke uitzonderingen, is het niet vereist dat een overeenkomst schriftelijk wordt gesloten. Mondelinge overeenstemming is evenzeer bindend. Wel kunnen dan bewijsproblemen ontstaan.

Wat staat er in een overeenkomst

Tot de inhoud van de overeenkomst behoren eerdergenoemde kernpunten (wie, wat, waar, wanneer, hoeveel) en eventuele aanvullende bijzondere afspraken die gemaakt worden met de wederpartij. Partijen die vaak overeenkomsten aangaan, waarvan telkens veelal dezelfde bepalingen deel uitmaken, kunnen er voor kiezen om algemene voorwaarden op te stellen.

Nietig

Als de overeenkomst dan tot stand is gekomen, kan het alsnog mis gaan. Een partij bij de overeenkomst kan bijvoorbeeld menen dat hij zich heeft vergist of is bedrogen of niet wist wat hij deed. Als dat zo is, kan de overeenkomst nietig zijn of worden vernietigd. Dat wordt echter niet snel aangenomen.

Ontbinden van een overeenkomst

Vaak zijn er problemen in verband met de (niet) nakoming van de overeenkomst. De geleverde zaken of verrichte diensten vertonen gebreken, of de debiteur kan of wil niet betalen.

In dat geval kan de overeenkomst worden ontbonden, waarbij de partij die wanprestatie heeft gepleegd, verplicht kan zijn om schade te vergoeden.

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten