home
“Het leggen van beslag kan een
doeltreffend middel zijn”

Beslag

Beslag houdt in het juridisch veilig stellen van vermogensbestanddelen van de debiteur als waarborg voor betaling van de vordering.
Beslag kan worden gelegd op alle mogelijke vermogensbestanddelen van de debiteur, zoals bankrekening, voorraad, inventaris, vervoermiddelen, inboedel, loon, vorderingen op derden, vaartuigen, roerende goederen, etc.

Beslag kent twee varianten: conservatoir en executoriaal.

Executoriaal beslag

Executoriaal beslag kan worden gelegd op basis van een vonnis van de rechter, waarbij de wederpartij tot betaling is veroordeeld. Een dergelijk vonnis wordt de executoriale titel genoemd. Het vonnis wordt door de deurwaarder aan de debiteur betekend. Indien dan nog niet betaald wordt, volgt executoriaal beslag. Dat beslag mondt vervolgens, zodra aan alle formaliteiten is voldaan, uit in een bijvoorbeeld het innen van de vordering waarop beslag is gelegd, of in een executoriale veiling. Uit de opbrengst wordt dan de vordering van de schuldeiser, vermeerderd met rente en kosten, voldaan.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag wordt gelegd vooruitlopend op een dergelijk veroordelend vonnis. Voorafgaand aan en gedurende de procedure over de vordering, worden zo vermogensbestanddelen veilig gesteld. De debiteur kan dan niet meer over die vermogensbestanddelen beschikken.
Een dergelijk conservatoir beslag gaat over in een executoriaal beslag zodra het vonnis is uitgesproken. Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof van de president van de rechtbank nodig.

Beslag kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de persoon die het betreft. Beslag leggen is daarom vaak al een doeltreffend incassomiddel.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten via telefoonnummer 072-5744409 of via e-mail: info@boddaertadvocaten.nl

 

Boddaert Advocaten