home
“Winnaars hebben een plan”

Koop

Mededelingsplicht/onderzoeksplicht

Koop en verkoop van onroerend goed is een zeer complexe materie, waarbij grote (financiële) belangen betrokken zijn, en een veelheid van wettelijke en contractuele regelingen.
Vraag en aanbod dienen bij elkaar te worden gebracht. Veelal geschiedt dit door tussenkomst van 1 of meer makelaars. Zodra een object gevonden is dient overeenstemming bereikt te worden over de prijs en andere voorwaarden. Beide partijen dienen te beschikken over de informatie die zij nodig hebben om te beslissen. In dat verband rust op de verkoper een mededelingsplicht en op de koper een onderzoeksplicht.

Ontbindende voorwaarden

De bereikte overeenstemming dient deugdelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst, waarvan beide partijen de inhoud en reikwijdte duidelijk voor ogen staat. Soms dient bij het aangaan van de overeenkomst de financiering nog te worden geregeld, of zijn er andere onzekere factoren. Indien daarvan afhankelijk is of de koopovereenkomst kan of moet doorgaan, dienen ontbindende voorwaarden te worden opgenomen.
Gebruikelijk zijn ontbindende voorwaarden ten aanzien van het verkrijgen van de benodigde financiering, doorgaans door middel van een hypotheek. Daarnaast kan in sommige gevallen sprake zijn van een bedenktijd.

Akte van levering

De onroerende zaak wisselt van eigenaar, niet door het sluiten van de koopovereenkomst, maar door de akte van levering, waarvoor de tussenkomst van een notaris vereist is.

Als zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst een complicatie of oponthoud voordoet kan een boete verschuldigd worden.

Aanspraken ten opzichte van derden

Ook dienen partijen bedacht te zijn op aanspraken van en verplichtingen ten opzichte van derden verband houdend met de onroerende zaak. Te denken valt aan het voorkeursrecht van gemeenten (bv krachtens de Wet voorkeursrechtgemeenten) of erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen.

Problemen bij gebreken

Veelvuldig ontstaan problemen wanneer na levering en betaling bepaalde gebreken aan het licht komen. Als partijen er in onderling overleg niet uitkomen belanden geschillen bij de rechter. Indien het om bouwkundige kwesties gaat of om de vraag welke kosten met het verhelpen van bepaalde gebreken gemoeid zijn, zal al gauw deskundigenadvies ingeroepen worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met mr. Axel de Groot via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten