home
“Minimaal 3 dagen bedenktijd
voor de consumentkoper”

Bedenktijd

De wetgever heeft gemeend dat consumentkopers van woningen bijzondere bescherming verdienen. In dat verband is per 1 september 2003 de bedenktijd ingevoerd.

Drie dagen bedenktijd

Een koper (natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) kan gedurende drie dagen de koop van een onroerende zaak ontbinden.

Die drie dagen gaan in op de dag nadat de koper een schriftelijke overeenkomst ter hand is gesteld.

Nadere voorwaarden

In de koopovereenkomst mag niet van een bedenktijd worden afgezien. Wel kunnen bepaalde nadere voorwaarden afgesproken worden.

Het is de vraag of de regeling de consumentkoper werkelijk bescherming biedt, en of die eigenlijk ook nodig is. Ook is misbruik van de regeling door de koper niet ondenkbaar.

Wanneer gelden de drie dagen bedenktijd niet

De bedenktijd geldt niet bij huurkoop, koop op een veiling of aanschaf van een timeshare.

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met mr. Axel de Groot via telefoonnummer 072-5744409.

Boddaert Advocaten